مشخصات فنی
ارتفاع پایل 25 میلیمتر
دیتکس نخ 7600
تراکم طولی 140 گره در متر

نظرات

رویال 25