استان یزد

43پروژه

زمین مالک اشتر

شهرستان تفت

دبیرستان علامه طباطبائی

چاه منچ شهرستان خاتم

روستای ده بالا فرق تفت