استان خوزستان

135پروژه

پتروشیمی فن آوران ماهشهر

دعبل خزایی

244 واحدی

شهرک محلاتی

کوی نواصر

زوئیه آزادی

شهرک پیام

بلوار ساحلی

پارک سیاحتی

شهرک برق

کوی مدرس

کانتکس

ستایش (کیان آباد)

کوی نبوت

کوی باهنر

مهدیس

باغملک

شوشتر

شهرک طالقانی و رجایی

شهرداری شیبان