استان خراسان جنوبی

12پروژه

استادیوم سرحدی بیرجند

شهرستان قائن