استان کرمان

215پروژه

اداره کار کرمان

زمین استادیوم رودبار

استادیوم قلعه گنج

استادیوم جیرفت

ورزشگاه بزرگ بم بیگلری

باشگاه صنعت مس

ورزشگاه شهید سلیمی کیا کرمان

سیرجان

کرمان

شهرداری سیرجان

شهرداری پاریز

سه راه سیلو