مشخصات فنی
ارتفاع پایل 50 میلیمتر
دیتکس نخ 8800 گرم در 10000 متر
تراکم طولی 200 گره در متر

نظرات

پردیس 50