مشخصات فنی
ارتفاع پایل 10 میلیمتر
دیتکس نخ 8800
تراکم طولی 290 گره در متر

نظرات

مگنولیا