مشخصات فنی
ارتفاع پایل 50 میلیمتر
دیتکس نخ 12000 گرم در 10000 متر
تراکم طولی 140 گره در متر

نظرات

سپیدار 50