مشخصات فنی
ارتفاع پایل 25 میلیمتر
دیتکس نخ 7200
تراکم طولی 180 گره در متر

نظرات

صدف