مشخصات فنی
ارتفاع پایل 50 میلیمتر
دیتکس نخ 8800
تراکم طولی 200 گره در متر

توضیحات

این نوع چمن مصنوعی نیاز به مواد پرکننده

نظرات

داوودی