زمین مینی فوتبال اروند کنار خوزستان – آبادان

تاریخ انتشار6/تیر/1399

زمین مینی فوتبال اروند کنار خوزستان – آبادان

نوع چمن: MNPro
ابعاد: 943 متر مربع
متولی: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
سال اجرا: 1399