چمن مصنوعی تزئینی پروژه مرزداران

تاریخ انتشار5/تیر/1399

چمن مصنوعی تزئینی پروژه مرزداران

نوع چمن: رویال دو رنگ پایل 25 (بلژیکی)
ابعاد: 90 متر مربع
سال اجرا: 1399