چمن مصنوعی تزئینی پروژه مجتمع تجاری دیپلمات (بروجرد)

تاریخ انتشار2/تیر/1399

مجتمع تجاری دیپلامات (بروجرد)
نوع چمن: صدف پایل 25
ابعاد: 84 متر مربع
سال اجرا: 1399