زمین چمن مصنوعی بیمارستان فارابی (در حال نصب)

تاریخ انتشار22/اسفند/1398

زمین چمن مصنوعی بیمارستان فارابی

نوع چمن: مونوفیلامنت پایل 50

ابعاد: 400 متر مربع

سال اجرا: 1398