پروژه چمن مصنوعی مدرسه ثارالله کرمان

تاریخ انتشار16/اسفند/1398

پروژه چمن مصنوعی مدل سپیدار

کارفرما: 
موسسه فرهنگی آموزشی ثارالله  کرمان

پیمانکار:
گروه صنعتی کرمان موکت (آسیا چمن)

متراژ پروژه:
450 متر مربع

مدل چمن:
سپیدار P50 S140