پروژه چمن مصنوعی دانشگاه آزاد رفسنجان

تاریخ انتشار10/اسفند/1398

اتمام پروژه چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

پیمانکار: گروه صنعتی کرمان موکت (آسیا چمن)

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

نوع چمن: سپیدار P50 S140   و  داوودی  P20 S200

متراژ: سپیدار 1028 متر مربع   و داوودی 932 متر مربع

پیمانکار: گروه صنعتی کرمان موکت (آسیا چمن)